เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban : TGU) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-20200911-tgu