เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำกลุ่มงานติดตามและประเมินผล (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง)

recruit-20220309-envfund