เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงานกับ ASEAN สมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023

ขอเชิญชวนบุคลากรภาครัฐ สถาบัน รวมถึงองค์กรอื่นๆ สนใจร่วมงานกับ ASEAN ที่เกี่ยวข้องกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพ อายุระหว่าง 25-55 ปี สมัครเข้าร่วมโปรแกรม The ACB Secondment Programme 2022-2023 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานระหว่างประเทศในอาเซียน
โดยโปรแกรมแบ่งออกเป็น โปรแกรมระยะสั้น (2 สัปดาห์ ถึง 5 เดือน) และโปรแกรมระยะยาว
(6 เดือนถึง 1 ปี) สามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565

สแกนรายละเอียดการสมัครจาก QR Code
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
E-mail: nfp.onep@gmail.com
Tel./Fax: 0 2256 6558

Skip to content