เปิดรับฟังความเห็น (เพิ่มเติม) ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ….

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 10 (1) ในการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี และมาตรา 13 กำหนดให้การดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ประกาศกำหนด เนื่องจากนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่ระบุไว้ตามพระราชบัญญัติฯ มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และหลักภูมิสังคม ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติฯ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. ในระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็น ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็น (เพิ่มเติม) จากท่านผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.onep.go.th ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ดังกล่าว และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นทาง email ไปที่ land.lppgroup@gmail.com หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารจัดการที่ดิน (กลุ่มงานนโยบายและแผน)
โทรศัพท์ 0 2265 6548 โทรสาร 0 2256 6544

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort