สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุยและตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. (ฉบับใหม่)

พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ทั้งบนแผ่นดินและน่านน้ำโดยรอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายมีความเชื่อมโยง ทั้งระบบนิเวศบนบกและทางทะเล ทำให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ จนทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยเฉพาะในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เพิ่มมากขึ้น มีการใช้พื้นที่และบุกรุกใช้ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ควรรักษาไว้ โดยเฉพาะแหล่งพื้นที่ต้นน้ำ ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่ามะพร้าว พื้นที่ชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพัฒนาเมือง ยังไม่สามารถป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทำลายระบบนิเวศ ปัญหามลพิษและการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเข้ามาเสริมมาตรการทางกฎหมายที่มีและใช้บังคับในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง. เล่ม ๑๓1 ตอนพิเศษ 91 ง ลงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๕7 มีผลใช้บังคับ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ 3๑ พฤษภาคม ๒๕๕7 ถึงวันที่ ๓0 พฤษภาคม ๒๕๖2 โดยสาระสำคัญของการออกประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า ทั้งบนแผ่นดินและน่านน้ำโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน โดยนำการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเด็นใหม่ ๆ ที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเข้ามากำหนดเป็นมาตรการ และการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่ไม่มีการกำหนดในกฎหมายอื่น เช่น การกำหนดมาตรการห้ามกระทำการหรือการประกอบกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม คือ การสร้างสนามบินพาณิชย์ การสร้างสนามกอล์ฟ การกำหนดมาตรการเพื่อการก่อสร้างในลักษณะการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ ๘๐ เมตรขึ้นไป รวมทั้งพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ ๕๐ ให้ก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อควบคุมมิให้มีการก่อสร้างบนพื้นที่สูงมากเกินไป การควบคุมการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศบริเวณเกาะขนาดเล็กในบริเวณน่านน้ำโดยรอบ และการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น

ต่อมา สผ. ได้ดำเนินการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ออกไปอีก ๒ ปี โดยขยายระยะเวลาการบังคับใช้ 3 ครั้ง ซึ่งประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ครั้งที่ 3 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๓1 พฤษภาคม 25๖6 ถึงวันที่ 3๐ พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา สผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. ฉบับใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งการจัดประชุมรายเกาะในบริเวณพื้นที่เกาะสมุย บริเวณพื้นที่เกาะพะงัน บริเวณพื้นที่เกาะเต่า และศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 ครั้ง และคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเห็นชอบร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. (ฉบับใหม่)

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6572

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content