เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)

ประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่…..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ)  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว เรื่องเสร็จที่ 1219/2562 ดำเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.onep.go.th และให้ส่งความคิดเห็นมายัง E-mail :  [email protected]m มีดังนี้

  • ท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากท่านได้รับผลกระทบกันร่างพระราชบัญญัติใดบ้าง และได้รับผลกระทบอย่างไร 
  • ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจำกัดสิทธิเสรีภาพรหือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านหรือไม่อย่างไร
  • ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไร

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

20191025-draft-law-resault