เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาจนเกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่จะรองรับได้ ส่งผลกระทบและนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ใช้มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผลใช้บังคับ 5 ปี และประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ในปีงบประมาณ 2564 – 2565 สผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ การจัดประชุม Focus group การจัดทำแบบสอบถาม รวมทั้ง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แต่การดำเนินการเพื่อใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงตามความเห็นจากการรับฟังความเห็นในพื้นที่แล้ว ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันทั้ง 2 ฉบับ ที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สผ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ใช้ในปัจจุบัน (ประกาศกระทรวง ปี 60) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : [email protected] หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6572