เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีการพัฒนาจนเกินขีดความสามารถของพื้นที่ที่จะรองรับได้ ส่งผลกระทบและนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูวิกฤติของคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศให้เกิดความยั่งยืน และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ใช้มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีผลใช้บังคับ 5 ปี และประกาศกระทรวงฯ จังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ในปีงบประมาณ 2564 – 2565 สผ. ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ การจัดประชุม Focus group การจัดทำแบบสอบถาม รวมทั้ง การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ แต่การดำเนินการเพื่อใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงตามความเห็นจากการรับฟังความเห็นในพื้นที่แล้ว ยังมีกระบวนการทางกฎหมายอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันทั้ง 2 ฉบับ ที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สผ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ คือ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ใช้ในปัจจุบัน (ประกาศกระทรวง ปี 60) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ยังคงมีการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ แล้วเสร็จก่อนระยะเวลาของร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ก็จะมีการใช้ร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ
ร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th
ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6572

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content