เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้าเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่)

พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา มีความหลากหลายของระบบนิเวศที่สำคัญของประเทศ เช่น ทรัพยากรป่าชายเลน แหล่งวางไข่ของเต่าทะเล แหล่งหญ้าทะเล พะยูน ปะการัง แหล่งพลับพลึงธาร และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงาถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการท่องเที่ยวที่เกินความสามารถในการรองรับของพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อทำบ่อกุ้ง และการใช้ประโยชน์ด้านการประมง ส่งผลให้ระบบนิเวศของพื้นที่มีแนวโน้มของการสูญเสียสมดุด เกิดมลพิษและมีการปนเปื้อนของสารตกค้างจากการผลิตโดยมิได้ผ่านการบำบัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินการ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ – ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศให้พื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา เป็นเขตพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และได้รับการขยายระยะเวลาการใช้บังคับออกไปอีก ซึ่งจะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

จากการติดตามผลการดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงา พบว่า ตลอดระยะเวลาการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา กลไกดังกล่าวมีความสัมฤทธิ์ผลโดยสามารถลดระดับความรุนแรงของความเสื่อมโทรมที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนหลายฝ่ายเห็นว่า สามารถคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้ อย่างไรก็ตาม จากเหตุผลการสิ้นสุดการบังคับการใช้ประกาศฯ ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดพังงามีแนวโน้มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการป้องกัน ดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แนวชายฝั่งทะเลของจังพังงาให้เกิดความต่อเนื่อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา การปรับปรุงประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงาให้มีความเหมาะสม และการจัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) โดยได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้ง การนำร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) ไปจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอและในระดับจังหวัด ในช่วงปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ จากนั้น สผ. ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) และได้นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณา จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕ สผ. ขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) ผ่านทางเว็บไซต์ สผ. (www.onep.go.th.) ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๗๒

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content