เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. (ฉบับใหม่)

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์และงดงาม ได้แก่ ปะการัง หญ้าทะเล ป่าชายเลน ป่าพรุ เป็นต้น รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ น้ำพุร้อนเค็ม แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ฯลฯ ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานหลักของการท่องเที่ยวถูกทำลายลงไป และ มีทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ขณะที่บางประเภทต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม ทั้งนี้ พื้นที่ในจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่เกาะ เช่น เกาะพีพี และเกาะลันตา มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับการท่องเที่ยว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย ที่พัก โรงแรม รีสอร์ต เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ทำให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกทำลาย จนถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ด้วยความสำคัญของพื้นที่และปัญหาที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และควบคุมและป้องกันกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ทั้งระบบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้ใช้มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อําเภออ่าวลึก อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง อําเภอคลองท่อม และอําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศและงานทั่วไป ประเภท ง เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76 ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีผลใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และประกาศกระทรวงดังกล่าวได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ ออกไปอีก ซึ่งจะหมดอายุบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 แต่จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระบี่ พบว่ามีแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัย โรงแรม รีสอร์ต และสถานประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ยังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ ป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักเกิดจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกผลไม้เป็นการปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมันและพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้ประชาชนบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้น เพื่อขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแนวโน้มคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีถึงเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดกระบี่พบแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบูรณ์แต่พบปัญหาตะกอนทับถม จากการพัดพาจากแผ่นดินและการฟุ้งกระจายจากใบพัดเรือ ขณะที่ปะการังมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง สาเหตุหลักจากการท่องเที่ยว เช่น สมอเรือ การเหยียบ ตะกอนฟุ้งกระจายจากการแล่นเรือ การดำน้ำโดยไม่ผ่านการเรียนจากหลักสูตร Try Dive ทั้งนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดกระบี่ ต้องได้รับการจัดการอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาน้ำเสียจากอ่าวต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมันไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ และการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ สผ. จึงได้ยก ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม และอำเภอเกาะ ลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. (ฉบับใหม่) เพื่อกำหนดมาตรการให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ และได้นำไปรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ 5 อำเภอของจังหวัดกระบี่ โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม 2562 รวม ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา และอำเภอเหนือคลอง และจัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มกราคม 256๓ รวม ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองกระบี่และอำเภออ่าวลึก ตามลำดับและได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมระดับอำเภอ มาวิเคราะห์และปรับปรุง ร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. จากนั้นได้มีหนังสือประสานไปยังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน องค์กรเอกชน สมาคม ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน รวม ๑88 ราย เพื่อให้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. ต่อมา สผ. ได้รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้พิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ ๒/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะอนุกรรมการฯ จึงได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว และให้เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป แต่เนื่องจากปัจจุบัน มีการใช้บังคับกฎกระทรวง กำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๒ ก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การออกร่างกฎที่หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 5 และวิธีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สผ. จึงได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. เพื่อคุ้มครองและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ …. พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ …..มิถุนายน 2566 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6572

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content