เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดวิธีการและการจัดส่งเอกสาร ได้ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แบบฟอร์มเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้จาก 4 เว็บไซต์ ดังนี้

๑) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม https://eiathailand.onep.go.th/
๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
๓) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://www.onep.go.th
๔) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th

ระยะเวลาการรับแบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2265 6618 และ 0 2265 6500 ต่อ 6864
โทรสาร 0 2265 6616 โทรศัพท์มือถือ 08 1480 6010, 08 1613 0243