เครือข่ายประชาชนคนรักระยอง เข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๑ อาคารทิปโก้ ๒ เครือข่ายประชาชนคนรักระยองเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขอให้ติดตามและประเมินผลการแก้ปัญหามลพิษในเขตควบคุมจังหวัดระยอง ก่อนยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ และขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต EEC โดยมีนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)