เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ กับ EIA

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้แวะเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มาค่ะ จากจุดจอดรถเดินไปจุดชมวิวสันเขื่อนมีร้านกาแฟ khundan coffee อยู่ด้านซ้ายมือจึงไม่พลาดที่จะอุดหนุนกาแฟมาซักแก้วเพื่อเติมคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกาย และเพื่อไม่ให้เสียเวลาจึงเดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณสันเขื่อนพร้อมดื่มกาแฟไปพลาง เดินไปตามทางเดินริมสันเขื่อนแวะหยุดอ่านป้ายแสดงรายละเอียดประวัติความเป็นมาของเขื่อน อ่านจบจึงคิดตั้งคำถามกับตัวเองว่า เขื่อนในประเทศไทยมีกี่แบบกันนะ และแบบไหนที่ต้องทำ EIA บ้าง…? วันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

เขื่อน แบ่งตามการใช้งานได้เป็น เขื่อนเก็บกักน้ำ และเขื่อนระบายน้ำ แต่ถ้าแบ่งตามการก่อสร้าง แบ่งได้เป็น เขื่อนถม (เขื่อนดิน และเขื่อนหินถม) และเขื่อนคอนกรีต

ฝาย คือ อาคารทดน้ำประเภทหนึ่งสร้างขึ้นทางต้นน้ำของลำน้ำธรรมชาติ ทำหน้าที่ทดน้ำที่ไหลมาตามลำน้ำให้มีระดับสูงจนสามารถไหลเข้าคลองส่งน้ำได้ตามปริมาณที่ต้องการในฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนน้ำที่เหลือจะไหลล้นข้ามสันฝายไป ฝายส่วนใหญ่มีความสูงไม่มากนัก รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู ฝาย มี 2 ชนิด ได้แก่ ฝายคอนกรีต และฝายยาง

อ่างเก็บน้ำ คือทะเลสาบน้ำจืดที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการก่อสร้างเขื่อนขวางกั้นลำน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดเป็นอาณาบริเวณ หรือแหล่งที่เก็บกักน้ำฝน และน้ำท่าที่ไหลมาตามน้ำให้ขังรวมกันไว้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมการไหลของน้ำในแม่น้ำลำธารเหล่านั้นให้มีปริมาณที่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

บรรยากาศของเขื่อนขุนด่านปราการชล

แล้ว เขื่อน อ่างเก็บน้ำ หรือฝาย แบบใดบ้างที่เข้าข่ายต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนอื่นขอให้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันติดปากว่า EIA ก่อนนะคะ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment; EIA) คือ กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอื่นใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษา เรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม2

EIA แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) 2) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และ 3) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment : EHIA) โดยโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งปัจจุบันปี พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการทบทวนประเภทและขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานฯ ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขืื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เงื่อนไขในการจัดทำ EIA สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (เขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ) มีดังนี้ 

1. โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม4 ตั้งแต่ 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 500 ไร่ ให้ดำเนินการจัดทำ IEE

2. โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม4 ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป หรือโครงการอยู่ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม5 ให้จัดทำ EIA

3. โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่มีปริมาตรกักเก็บน้ำตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือที่มีพื้นที่กักเก็บน้ำตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป หรือโครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 16 ให้จัดทำ EHIA

ทั้ง 3 เงื่อนไขหลักที่อธิบายข้างต้นเป็นเพียงการกำหนดขนาดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำประเภทเขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำนะคะ แต่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำไม่ได้มีเฉพาะเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำเท่านั้น ยังมีโครงการประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก โครงการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำ และการชลประทานซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการกำหนดเงื่อนไขแตกต่างกันไป และในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ตอนนี้ขออธิบายเฉพาะเขื่อนและอ่างเก็บน้ำก่อนนะคะ ถ้าสนใจการกำหนดเงื่อนไขของกิจกรรม โครงการ หรือการดำเนินการอื่น ๆ สามารถติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. ค่ะ

บทความโดย นางสาววจี ขวัญทองอินทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ KM for Journey to be the writer

เอกสารอ้างอิง

1  เกษม จันทร์เนียม และคณะ, การศึกษางานด้านชลประทานเบื้องต้นด้วยตนเอง, โครงงานวิศวกรรมชลประทาน (kmcenter.rid.go.th)

2   https://eiathailand.onep.go.th/

3  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

4  การกำหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) และกลไกการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

5  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

6   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content