อาหาร: อดีต | ปัจจุบัน | อนาคต

มนุษย์เริ่มต้นจากการ “กินเพื่ออยู่” เพื่อให้มีพลังงานมากพอที่จะออกไปล่าสัตว์และหาอาหารไว้กินในมื้อต่อไป ก่อนที่จะเริ่มรู้จักการทำเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงยุคหินใหม่ เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน จนเกิดการแลกเปลี่ยนค้าขาย เกิดวัฒนธรรมการกิน เกิดการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงยุคสมัยใหม่ เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มีการนำเอานวัตกรรม เครื่องจักร และเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและถนอมอาหารในระดับอุตสาหกรรม จนการเกษตรอุตสาหกรรม (Industrial Agriculture) เข้ามาเป็นระบบหลักในการผลิตอาหารให้ได้อาหารมากพอ…มากพอที่จะเลี้ยงประชากรกว่า 7 พันล้านคน ในปัจจุบัน

นางสาวณภัทร ตัณฑิกุล
ที่ปรึกษางานวิจัยอิสระ
Skip to content