อบรมเชิงปฏิบัติการการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รุ่นที่ ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มนิติการ (กนต.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ ได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และนางสาวสุวลักษณ์ จูสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายขั้นตอนการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดย นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกรชำนาญการ พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัดกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่แวดล้อม จำนวนกว่า ๔๐ คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเปรียบเทียบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม