อบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี ๒๕๖๔

สผ. ร่วมกับ บริษัททิปโก้ ทาวเวอร์อบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 Auditorium โดยมีวิทยากรจากสถานีดับเพลิงดุสิตกองปฏิบัติการดับเพลิง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร บรรยายเพื่อให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงชนิด ประเภทและธรรมชาติของอัคคีภัย สาเหตุ แหล่งกำเนิด วิธีระงับอัคคีภัย รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ สผ.เข้าร่วมอบรมจำนวน 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม