สาเหตุ สถานการณ์ปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ