สัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๕๐ น. เป็นการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Cisco Webex Meetings โดยนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวเปิดการสัมมนา และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ กล่าวรายงาน การสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน รวมถึง แลกแปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๓๐๐ คน          

การสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” โดย นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่สีเขียวและนันทนาการ สผ. การเสวนา เรื่อง “พื้นที่สีเขียว…วัคซีนทางรอด” ใน ๓ หัวข้อหลัก ได้แก่ “ความมั่นคงทางด้านอาหาร” ประเด็น “สวนผักคนเมือง” โดย ผศ.ดร. สักรินทร์ แซ่ภู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ “พื้นที่สีเขียวเพื่อปากท้อง” โดย คุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล ผู้อำนวยการส่วนงานพัฒนาโครงการ บริษัท MQDC “ต้นไม้…บำบัดมลพิษ ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย” ประเด็น “การเลือกใช้ชนิดพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการบำบัดมลพิษและส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกาย” โดย ผศ. ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ “พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพและลดมลพิษ ควรอยู่ตรงไหน???” โดย นายยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park และ “พื้นที่สีเขียว ..ที่เป็นมากกว่าพื้นที่สีเขียว” โดย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา รวมทั้ง ร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจ บรรเทามลพิษทางอากาศและความร้อน รวมทั้งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีต่อประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความรุนแรงทั้งการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content