สัมภาษณ์ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัท ป่าสาละ จำกัด เป็นผู้แทนในการสัมภาษณ์และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  ความกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้การกำหนดกลยุทธ์และการบริหารจัดการความยั่งยืนของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม