สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด

ความเป็นมา

ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่เราประสบอยู่ทุกวันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ ระดับโลกปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและการบริโภคในเมืองต่างๆ ทั่วโลกมีประมาณ 720,000 ล้านตันต่อปี ครึ่งหนึ่งของขยะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต มีคนจํานวน 5,000,000 คน ต้องตายลงทุกปีเพราะโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบการกําจัดการขยะ ที่ไม่ดีเพียงพอ โครงการวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด “CLEAN UP THE WORLD” จึงเกิดขึ้นในปี 2536 โดยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เพื่อเชิญชวนให้ทุกประเทศ มีส่วนร่วมในการแก้ไขสภาพและปัญหาขยะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและในโลก ของเราโดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดในช่วงที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นการริเริ่มให้ทุกคนได้ ตระหนักถึงปัญหาความสําคัญและบทบาทของทุก ๆ คนในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสมาชิก 122 ประเทศที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนอง “ปีสากลแห่งมหาสมุทร” โดยเน้นการจัดกิจกรรมทําความสะอาดแหล่งน้ำ ต่างๆ

2. เพื่อทําความสะอาด กําจัดขยะ จัดระเบียบร้านค้า ที่สาธารณะในชุมชน โดยความร่วมมือ ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนจัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิลอันเป็นพื้นฐานในการ ปฏิบัติต่อไป

4. เพื่อปูพื้นฐานและเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานพัฒนาชุมชนและสังคมของกลุ่ม ฝ่าย สถาบัน ชุมชน ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

5. เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักภาพพจน์ที่ดีตระหนักถึงพลังสร้างสรรค์

ของประชาชนไทย ในการรักษาบ้านเมือง

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม