สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2565 EP 14 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี สรุปได้ ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระยะสั้น

 1. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจและชุมชน
 2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานเพิ่มขึ้น
 3. ปัญหาขยะยังคงน่าเป็นห่วง
 4. ความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและในทะเลเริมกลับมาถูกคุกคาม
 5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะสั้น

 1. การจัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง
 2. การประเมินพื้นที่และกำหนดมาตรการคุ้มครองพื้นที่มีความสำคัญหรือมีความอ่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม
 3. การเผยแพร่และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระยะยาว ในช่วง 10 ปีข้างหน้า จากปัจจัยขับเคลื่อนด้านต่าง ๆ สรุป ได้ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม
 2. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านเทคโนโลยี
 3. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 4. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 5. การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะยาว

 1. การเพิ่มป่าไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้
 2. การส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ
 4. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content