สผ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. ”ONEP Big Cleaning Day” ประจำปี 2564

ในระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย การสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่
สำนักงานบริเวรชั้น 8 – 16 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อเป็นการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปราศจากสิ่งสกปรกบุคลากรภายในสำนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีระเบียบวินัย
ในการทำงาน มีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน และนำกลับมา Reuse ถือเป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรวัสดุและงบประมาณ
ของหน่วยงานอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)