สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมีนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม โดยมีการพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง กรอบการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ร่าง) คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สผ. ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระจำนวน 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)