สผ.โครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจากอาจารย์พรสวรรค์ วินิจสร และอาจารย์เพียงใจ ระษารักษ์ มาอภิปราย และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือราชการ สามารถจัดทำหนังสือราชการได้ถูกต้องตามระเบียบ รวมถึง ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ และจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content