สผ. และความก้าวหน้า Article 6 ของความตกลงปารีสในงาน Sustainability Expo

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ “Pioneering Climate Action: Thai-Swiss Cooperation and Carbon Credits under Article 6 of the Paris Agreement” ร่วมกับ Dr. Jacqueline Jakob, Director International Relations มูลนิธิ KliK สมาพันธรัฐสวิส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการลงทุน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ณ งาน Sustainability Expo 2022 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ สผ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – สมาพันธรัฐสวิสในการดำเนินงานตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส นอกจากนี้ Dr. Jacqueline Jakob ได้นำเสนอบทบาทของมูลนิธิ KliK ที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยทำหน้าที่พิจารณาข้อเสนอโครงการและซื้อคาร์บอนเครดิตตามเงื่อนไขของข้อ 6 ของความตกลงปารีส และนายฉัตรพล ศรีประทุม ได้กล่าวถึงโครงการรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า (e-bus) ซึ่งจะเป็นโครงการแรกในประเทศไทยภายใต้กลไกดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)