สผ. แชร์ความสุข “ONEP HAPPY SHARE “

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรมจัดโครงการเสริมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตแก่คนในองค์การ “กิจกรรม ONEP Happy Share” ในวันที่ 15 20 และ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งสิ้น 100 ท่าน ร่วมกันเพ้นท์กระเป๋าผ้าเพื่อน้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงราย ถือเป็นการแบ่งปัน เพื่อส่งต่อความสุขสู่สังคม

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)