สผ. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(กพส.) จัดอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference ซึ่ง นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผอ.กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ/กพส. บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “Monitoring นั้น สำคัญไฉน” และ นางสาวสุจิตรา อยู่ทอง ผอ.กลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์/กพส. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “มีอะไรใหม่ใน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2561” โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่อง จากวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) สำนักสิ่งแวดล้อม 2) สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา 3) สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย และ 4) ผู้แทนสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวม 80 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)