สผ. เสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. พิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สผ. โดย กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณา รายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จากนั้น เลขาธิการ สผ. ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ ผอ.กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ปาฐกถาร่วมกัน ในหัวข้อ สผ. x กทม. ยกระดับงานด้าน EIA เพื่อเตรียมความพร้อมการยกระดับกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานนำร่องการรับมอบหมายภารกิจการพิจารณา EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จากนั้นนายสัญญา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการ กลุ่มงานอาคาร/กพส. บรรยายในหัวข้อ แนวทางการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน และนายอนวัช บูรพาชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน บรรยายในหัวข้อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน โดย ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่สํานักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร 2) เจ้าหน้าที่สํานักงานควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 3) เจ้าหน้าที่สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย 4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 5) เจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน 120 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content