สผ. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การพัฒนาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแบบจำลอง WRF & WPS และ MMIF สำหรับการประเมินคุณภาพอากาศในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ”

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรื่อง “การพัฒนาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแบบจำลอง WRF & WPS และ MMIF สำหรับการประเมินคุณภาพอากาศในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมนี้ได้รับเกียรติจากนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผอ.กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เปิดการอบรม และ นางสาวปราวีณา มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานที่มาของการอบรม และนายทรงวุฒิ ศรีสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรอบรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจ และได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม กระบวนการพัฒนาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ได้จากแบบจำลอง WRF & WPS และ MMIF ร่วมกับการประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศด้วยแบบจำลอง AERMOD Model และสามาถนำไปประยุกใช้ในการศึกษา EIA ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 70 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)