สผ. เสนอ ผลักดัน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดกโลก

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 2/2565 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมได้เห็นชอบการนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นมรดกโลก และให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ปัจจุบันราชอาณาจักรไทยมีแหล่งมรดกโลกรวม 6 แหล่ง ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจ และความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรของประเทศแล้ว ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารฯ ก่อนส่งให้ศูนย์มรดกโลก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ต่อไป ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของราชอาณาจักรไทย รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนและรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง ตามมติของคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลรักษา ให้คงคุณค่าสืบไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)