สผ. เร่งสร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สผ. โดย กพส. ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ EIA รับทราบ และมีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย กฎกระทรวง ประกาศ ทส. และประกาศ สผ. จำนวน 6 ฉบับ  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการ กพส.  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม ได้แก่ นางสาวปราวีณา มณีสุต นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ และนางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน คชก. /อนุกรรมการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานฯ ผู้แทนหน่วยงานจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 250  คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)