สผ. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ได้รับมอบหมายจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อนำเสนอผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำ ต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแพลตตินัม ฮอลล์ ชั้น ๓ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เจ้าหน้าที่ สผ. และผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรเอกชน เครือข่ายลุ่มน้ำและภาคประชาชน โดยมีสาระสำคัญเพื่อนำเสนอชุดตัวชี้วัดหลัก (Core indicators) สำหรับประเมินสถานภาพลุ่มน้ำทั้งประเทศ รวมทั้งนำเสนอผลการประเมินสถานภาพลุ่มน้ำต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้เปรียบเทียบสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำในภาพรวมได้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เน้นให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและศักยภาพของพื้นที่ตามมาตรการการใช้ที่ดินในแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม