สผ. เผยแพร่โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการลดก๊าซเรือนกระจกฯ

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยให้ความสำคัญต่อการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ในปี พ.ศ. 2564 – 2573
ในรูปแบบของตาราง Common Tabular Format (CTF) เพื่อจัดทำเป็นรายงานความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR) และรวบรวมเป็นข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับโลก เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส และ นายศิวัช แก้วเจริญ ผอ. กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ จากนั้น รศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอแบบฟอร์มการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจก และวิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย และระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC Tracking system) และ รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดก๊าซเรือนกระจก นำเสนอการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้รูปแบบตาราง CTF ตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 130 คน และในห้องประชุม จำนวน 60 คนประชุมรวมทั้งสิ้นประมาณ 190 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)