สผ. เผยแพร่แนวทางการพิจารณา EIA สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) จัดประชุมเผยแพร่แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้  2 และผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่แนวทางการพิจารณา EIA สำหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงาน EIA นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนต์สังข์  ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธาน และนางสาวปราวีณา  มณีสุต ผอ.กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาของการประชุม และดำเนินการเสวนาในประเด็น “แนวทางปฏิบัติในการนำแนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับ คชก. ด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรหลัก 5 ท่าน ได้แก่ 1) นางจีมา ศรลัมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการของเสีย 2) นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการสายกำกับและตรวจสอบกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 3) นายเจตพล  เอมมณี  Business Process Innovation and ID 4.0 Assessment Director บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4) นายสมคิด พุ่มฉัตร ผู้ชำนาญการบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด 5) นางสาวธิดา ตั้งเสรีกุล ผอ. กลุ่มงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คชก.  นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน เจ้าของโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 180 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)