สผ. เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรมการจราจร ได้แก่ ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ด้านวิศวกรรมการจราจร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างลง คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับการคัดเลือกฯ แบบฟอร์มเพื่อขอรับการคัดเลือกฯ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้จาก ๔ เว็บไซต์ ดังนี้

  • กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม https://eiathailand.onep.go.th
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.mnre.go.th
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม https://www.onep.go.th
  • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://www.deqp.go.th

ระยะเวลาการรับแบบฟอร์มการขอรับการคัดเลือกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๓ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๘ และ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๖๓๖
โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๔๘๐ ๖๐๑๐, ๐๖ ๑๗๗๒ ๑๓๙๔