สผ.เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Biodiversity Data Organisation and Management and Use of Biodiversity Conservation- related Indicator with Visualisation Tools.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชิดลม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เเทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง Biodiversity Data Organisation and Management and Use of Biodiversity Conservation- related Indicator with Visualisation Tools ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB) ร่วมกับโครงการ Biodiversity Conservation and  Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะประเทศสมาชิกอาเซียนในการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปรับปรุง และพัฒนากลไกการเผยแพร่ความรู้ (CHM)  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน ทั้งในห้องประชุม และผ่านระบบทางไกล 

       ในโอกาสนี้ รองเลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพฉบับใหม่ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ระยะปี พ.ศ. 2566-2570 และการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย(Thailand Biodiversity Information Facility: TH-BIF) เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายระดับชาติในการดำเนินการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)