สผ. เปิดตัวระบบติดตามประเมินผล การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเปิดตัวระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น นางกตัญชลีธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ นำเสนอที่มาของการโครงการขัเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และนางสาวบุษบงกช ดีวาจา ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในรูปแบบ Web based และโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในรูปแบบ Web based และโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) สำหรับสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้แก่ทุกภาคส่วน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม จำนวน ๒๐๐ คน และการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ ๒๕๐ คน ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ สื่อมวลชน เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม