สผ. เตรียมสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมจัดประชุมกลั่นกรองโครงการ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุน

สิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ. กบก. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รวมถึงเห็นชอบข้อเสนอโครงการการพัฒนาศักยภาพสำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด และให้นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)