สผ. เตรียมพร้อมท่าทีเจรจาจัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประธานกรรมการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผอ.สพภ. และนางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เลขานุการฯ การประชุม พร้อมด้วยกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 50 คน โดยที่ประชุมได้เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของประเทศไทย สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพสมัยที่ 15 การเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People การกำหนดกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกฎหมายตามนิยามของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายภายใต้ระเบียบ เรื่อง การเข้าถึง และแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และโครงการบูรณาการการท่องเที่ยว บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบกับทะเบียนรายการสถานภาพชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563 และแนวทางชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทย เพื่อประสานและเผยแพร่ให้หน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการปรับปรุงองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อรองรับการดำเนินงานตาม (ร่าง) พ.ร.บ. ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content