สผ. เตรียมขับเคลื่อนปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร และผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวน 40 คน ประชุมพิจารณาวาระสำคัญ เรื่อง ตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สผ. ร่างตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ สผ.

                              ประธาน ได้ขอบคุณกอง/กลุ่มอิสระที่ร่วมกันดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สผ.  และขอให้ยกระดับการดำเนินงาน รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)