สผ.เข้าเยี่ยมชมและรับฟังรายละเอียดความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือ และติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader)

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายฯ และคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ได้เยี่ยมชมและรับฟังรายละเอียดความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและติดตั้งเครื่องจักรลำเลียงถ่านหินจากเรือแบบปิด (Screw Unloader) ของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับ โครงการท่าเทียบเรือดังกล่าวเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ Screw Unloader เพื่อใช้ในการขนถ่ายถ่านหินขึ้นจากเรือ แทนการใช้รถตักในการขนถ่ายถ่านหิน ซึ่งทำให้ไม่เกิดปัญหาการร่วงหล่นของถ่านหินลงสู่แม่น้ำและการฟุ้งกระจายของฝุ่น จากนั้นจึงลำเลียงถ่านหินเข้าสู่ระบบสายพานแบบปิดไปยังไซโลหรืออาคารจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ โครงการอยู่ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม