สผ. เข้าร่วมเสวนาในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายด้านข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ครั้งที่ 2 /2565 (Start Network 2022) 

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.เข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ ESG Data for Sustainable Growth ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ย. 2565 ณ สำนักงานภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คุณทิดนันทิ์ มัลิดะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการสายยุทธศาสตร์และการวางแผนองค์กร ผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานและการปรับตัวสู่เศรษฐกิจและการเงินสีเขียว 2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การบูรณาการด้านข้อมูลเพื่อประโยขน์ต่อการดำเนินนโยบายด้านความยั่งยืนในภาคเศรษฐกิจและการเงินและการบรรลุเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)