สผ. เข้าร่วมเสวนาการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย SETA 2022 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทและแนวทางการขับเคลื่อนแผนนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Energy Technology Asia- SETA 2022) ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร การประชุมเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยบริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. สผ. จำกัด (มหาชน) และนางสาวพรอุมา หาระบุตร หัวหน้ากองออกแบบงานและตรวจพิสูจน์ผล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้ร่วมเสวนา และนายอาทิตย์ กริชพิพรรธ CEO และ Founder บริษัท A Advisory จำกัด เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการเสวนาดังกล่าว รองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึง เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ในปี ค.ศ. 2065 และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ การบูรณาการแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อการดักจับ ใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอน การจัดทำแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต และการสร้างกลไกสนับสนุนทางสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงินทุน โดยผู้เข้าร่วมเสวนาต่างเห็นตรงกันในประเด็นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายดังกล่าวได้ โดยงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษกิจของรัฐบาลตามเจตนารมณ์ในเวที COP26 ที่ผู้นำทั่วโลกร่วมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่ง ตลอดจนการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มพลังงานในระดับภูมิภาค  เพื่อมุ่งเน้นการเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้เทคโนโลยีจากพลังงานสะอาด

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)