สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ‘จิตอาสา’ โครงการปลูกป่าฯ และป้องกันไฟป่า จ.เพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สผ. เข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเป็นแกนนำในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กร เครือข่าย ภาคประชาชนในพื้นที่ และมีความรู้ด้านทฤษฎีการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะและเทคนิคการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูป่า การรักษาต้นน้ำ และการควบคุมไฟป่า ในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 100 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)