สผ.เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 (Convention on Wetlands 14th meeting of the Conference of the Contracting Parties)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 (Convention on Wetlands 14th meeting of the Conference of the Contracting Parties) ซึ่งจัดการประชุมระหว่างวันที่ 5 – 13 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบการประชุมคู่ขนาน ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้นำองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ร่วมกล่าวในพิธีเปิด ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มี นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งจะมีการพิจารณาประเด็นที่มีความสำคัญต่อทิศทางการดำเนินงานด้านพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับสากล เช่น การรับรองปฏิญญาอู่ฮั่น (Wuhan Declaration) แผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ํา ฉบับที่ 4 (ค.ศ. 2016 – 2024) แนวทางการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน ฉบับใหม่ (new CEPA approach) การส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําขนาดเล็ก การผนวกประเด็นเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติ การใช้แนวทาง Nature Based Solutions ในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานป่าชายเลนระหว่างประเทศ เป็นต้น การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีประเทศญี่ปุ่นเป็นประธาน มีการพิจารณา ผู้แทนประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมใน Credentials Committee คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย รวมทั้งให้ประเทศภาคีเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมใน The Scientific and Technical Review Panel (STRP)

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)