สผ. เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ ของ ทส. ประจำปี 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ  ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. กล่าวรายงานและกล่าวขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ต่อจากนั้น รมว.ทส. ได้กล่าวให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เนื่องในวันสงกรานต์ ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้ สผ. มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 1005 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านทางระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) แบบวิถีใหม่อีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)