สผ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคามิเลีย บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สู่การฟื้นฟูป่า ด้วยการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มแม่น้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และพื้นที่อ่าวไทย ตัว ก ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวแสดงการสนับสนุน ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง Carbon Neutral ตามเป้าหมาย 2030 ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการและร่วมปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในพิธีลงนามดังกล่าว ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย  โดยการลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อการมีส่วนร่วมกับภาคราชการ ประชาชนในพื้นที่ และประชาคมเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป่าชายเลนอย่างมีส่วนร่วม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม