สผ. เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย) ประกอบด้วย นายพรชัย สกุลรัตนาสุภา ดร.ผุสดี รุ่งเรืองผดุง และนางชลัมพร ทักษาดิพงศ์ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ค่าก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ ระยะที่ ๒ (ค่าตกแต่ง สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน ระบบสาธารณูปโภค) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร) โดยมีนางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว
การลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลง ในการรับรองร่วมกันระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อสร้างความร่วมมือป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด้านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และหอประชุมนานาชาติ โดยไม้มีค่าที่นำมาใช้ในการออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว และตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน เป็นการนำไม้มีค่า ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม