สผ.เข้าร่วมประชุม Regional Dialogue: Successes and Challenges in the Implementation of Paris Climate Commitments

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสุขุมวิท โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม Regional Dialogue: Successes and Challenges in the Implementation of Paris Climate Commitments ร่วมกับ Mr. Shayne McKenna, First Secretary, Australian Embassy ประจำประเทศไทย โดยมี Mr. Hans Guttman, Executive Director, Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) และ Prof. Min Teah, Curtin University กล่าวต้อนรับ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความสำเร็จและความท้าทายของการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution หรือ NDC) ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย บังคลาเทศ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา และเวียดนาม โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 54 คน  โดย Curtin University และ ADPC ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำผลการประชุม ไปจัดทำกรอบการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)