สผ. เข้าร่วมประชุมหารือระดับนานาชาติ (The International Dialogue) ภายใต้โครงการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรของประเทศไทย (Mainstreaming Biodiversity in Agriculture in Thailand : Case Studies and Experiences)

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการประชุม The International Dialogue ในรูปแบบการประชุมทางไกล เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ผู้เชี่ยวชาญองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และผู้แทนเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานและกรณีศึกษาการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตร เพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อนำความเห็นจากที่ประชุมไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานและจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลาง CBD ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ กลช. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคการเกษตรของประเทศไทยและกรอบงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post – 2020 Global Biodiversity Framework: Post – 2020 GBF) ในการประชุมดังกล่าวทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงและการสร้างความสมดุลระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพรวมถึงสถานการณ์โควิด-19 โดยหน่วยงานทั้งภาคความหลากหลายทางชีวภาพและภาคการเกษตรมุ่งเน้น ที่จะจัดทำนโยบาย มาตรการ แผนงาน และข้อมูลด้านเกษตรยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อขจัดแรงจูงใจ โดยเฉพาะแรงจูงใจททางการเงิน ที่ส่งผลด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับดำเนินงานตาม Post – 2020 GBF และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content