สผ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณามอบโล่ ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้ประชุมคณะทำงานพิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และผ่านระบบออนไลน์ โดยรองเลขาธิการ สผ. มอบหมายให้นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ. กธศ. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีตัวแทนกลุ่มหน่วยอนุรักษ์ฯ 18 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย อาจารย์ไพบูลย์ ภู่พวง (อ่างทอง) ผศ. ธีรพร พรหมมาศ (นครสวรรค์) ผศ. เรขา อินทรกำแหง (นครราชสีมา) อาจารย์สมบูรณ์ พันเคลือ (นครนายก) และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน (นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ กธศ. ที่ประชุมได้พิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยฯ 76 จังหวัด ที่มีบทบาทในการดูแล เผ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวม 19 ท่าน ซึ่งจะได้มอบโล่ฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ในการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)